1992r. Założenie Spółki „Naprzód”. Przedsiębiorstwo w początkowej fazie swojego istnienia posiadało jeden główny profil działalności usługowo-transportowej polegającej na odbiorze od indywidualnych klientów oraz podmiotów gospodarczych odpadów komunalnych. Siedziba firmy mieściła się w Rydułtowach przy ul. Bema 126 c, gdzie częściowym udziałowcem był GKS „Naprzód” 23 Rydułtowy.

1993r.  Zmiana adresu firmy, z początkiem tego roku siedziba Spółki mieści się przy ul. Raciborskiej144b
w Rydułtowach.

2004r. Naprzód Sp. z o.o. Uzyskało Świadectwo Ochronne na wzór użytkowy pt.: "Urządzenie
do przygotowania materiału do rekultywacji" - jedyne takie urządzenie do pozyskiwania z niesegregowanych odpadów komunalnych materiału do gospodarczego wykorzystania, objęte ochroną patentową Urzędu Patentowego RP.

07.2006r. Otwarcie nowej filii firmy w miejscowości Istebna.

2007r. Naprzód Sp. z o.o. Stała się administratorem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne położone w miejscowości Dzierżysław, dostosowując je do standardów wymaganych obowiązującymi aktami prawnymi jak również z własnych środków finansowych przeprowadziła wszelkie niezbędne inwestycje.

2008r. Utworzenie nowego oddziału Spółki w gminie Kietrz.

2009r. Uruchomienie Zakładów Produkcyjnych w Jaźwinie w Gm. Łagiewniki.

15.06.2009r. Uzyskanie Patentu na Wynalazek Nr 210797 wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

2010r. Nasza firma została uhonorowana zaszczytnym Certyfikatem Partnera Polskiej Ekologii przyznanym przez Przewodniczącego Narodowej Rady Ekologicznej prof. Jerzego Buzka.

09.11.2010r. Uzyskanie Patentu na Wynalazek pt. „ Urządzenie do ręcznej segregacji odpadów” wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

2012r. Firma obchodziła 20- lecie działalności. Realizując gospodarkę odpadami w procesie kompleksowym w ramach swojej struktury organizacyjnej tj. począwszy od zbierania, transportu, odzysku po unieszkodliwianie odpadów.

2013r. RIPOK- Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu w celu dostosowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych do obowiązującego prawa, będzie on jedynym tego typu rodzaju podmiotem z sektora ochrony środowiska funkcjonującym w Południowo-Wschodnim Regionie Gospodarki Odpadami, na którym zamieszkuje ok 300 00o tyś mieszkańców (jest to największy region gospodarki odpadami w całym województwie opolskim).